امتحان زبان فارسی

امروز امتحان زبان فارسی گرفتم

سوال داده بودم:

- نهاد جمله زیر را مفعول قرار دهید .

دانش آموزی که بلد نبود جواب بده نوشته بود.

این کار قاضی مرتضوی است .ما اینکاره نیستیم .

/ 0 نظر / 11 بازدید